فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران

فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران
فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران

اطلاعیه ها و پوستر اعتراضات در شهرهای واشنگتن و مونترال تاکنون به دست ما رسیده است و جهت اطلاع خوانندگان وبلاگ منتشر می شود

***

هم ميهنان آزاديخواه!ـ
در راستاى فراخوان سراسرى نشست سراسرى احزاب، سازمان ها و نهادهاى چپ و كمونيست، در روز شنبه سى ام ماه مه در شهر مونترال آكسيون اعتراضى عليه موج دستگيرى ها و زندانى كردن فعالان كارگرى و آزادى بى قيد و شرط عموم زندانيان سياسى- عقيدتى برپا خواهد شد .
باشد با حضورى گسترده صداى اعتراض مان را متحد و يكپارچه، به گوش جهانيان برسانيم.

زمان :شنبه سى ام ماه مه

ساعت ـ عصر ٥ تا ٣
مكان :فليپ اسكوئر تقاطع خيابان سن كاترين و يونيون

كارگر زندانى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
سرنگون باد رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى!
زنده باد آزادى- زنده باد سوسياليسم
اتحاد چپ سوسياليستى ايرانيان واحد مونترال
كميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در ايران- مونترال

فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران در مونترال

فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران در مونترال

فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران

فراخوان اعتراضى عليه رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ايران