نگاه هفته: سرود با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد، به یاد سعید سلطانپور، محسن فاضل و 21 کمونیست و آزادیخواه دیگر

به یاد سعید سلطان پور
به یاد سعید سلطان پور

این سرود با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد است که به یاد سعید سلطانپور ، محسن فاضل و 21 کمونیست و آزادیخواه دیگر است که در 30 خرداد 1360 به جوخه های اعدام حکومت آدمکشان اسلامی سپرده شدند. فریدون فرخزاد این سرود را بهمراه 5 سرود دیگر که در سایت ایرانیوزرپورت برای اولینبار منتشر میشود در زیرزمین خانه اجرا کرد اما متاسفانه چون سالها نوار اصلی مفقود شده بود، هرگز منتشر نشد تا آنکه من در دورانیکه در رادیو شراره ها فعالیت رادیوئی میکردم بدستم رسید و آنرا بارها پخش میکردم ولی اجازه انتشار عمومی آنرا بدلیل امانتداری نداشتم.تا اینکه این فرصت اینک فراهم شده و میتوانم سهمی در یادمان رفیق سعید سلطانپور بعنوان همرزم سابق او ادا نمایم. ننگ ونفرت بر رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد حکومت شوراهای کارگران و زحمتکشان
با احترام جمشید اطیابی از سایت ایرانیوزرپورت
www.irannewsreport.com