برای سعید سلطانپور در سالگرد اعدامش / سعید یوسف

برای سعید سلطانپور در سالگرد اعدامش / سعید یوسف
برای سعید سلطانپور در سالگرد اعدامش / سعید یوسف

برای سعید سلطانپور که در سال اعدامش من سی و سه ساله می شدم سی و سه سال بعد یعنی در سال نود و سه نوشتم

***

و کس نمی‌داند کی هجوم می‌گذرد

و کی تطاولِ فصلِ سموم می‌گذرد

و کس خبر نشد از حال بندیانِ ستم

وزآنچه‌ها که بر این مرز و بوم می‌گذرد

چه کرد در قدح ایامِ سفله‌ام؟ که هنوز

چو تیغِ میرغضب از گلوم می‌گذرد

سی و سه ساله من آن سال می‌شدم، امسال

سی و سه سال از آن سال شوم می‌گذرد

شیکاگو، بیست و یکم ژوئن دوهزاروچهارده

برای سعید سلطانپور در سالگرد اعدامش / سعید یوسف

برای سعید سلطانپور در سالگرد اعدامش / سعید یوسف

به نقل از

http://iwae.info/1394/04/03/برای-سعید-سلطانپور-در-سالگرد-اعدامش-سع/