نگاه هفته: مراسم وداع با مادر صمدی

مادر صمدی
مادر صمدی

مادر صمدی یکی از مادران نسل انقلاب، مادران نسل خاوران، مادران نسل قبرهای بی نام و نشان و گورهای دسته جمعی بود. مادر فرخنده صمدی خود در اوایل دهه 60 مدتی را در زندان سپری نمود. وی به فصلی از مبارزه سیاسی در ایران تعلق داشت که به بربریت نهفته در نظم سرمایه داری واقف بود و آن را بر نمی تافت. او که روحیه ای مقاوم و تسلیم ناپذیر داشت تا دم آخر خواهان دادخواهی، اجرای عدالت و افشای حقیقت جنایات رژیم در دهه 60 و سال های 67 و پس از آن بود. هرچند ناتوان و فرتوت شده بود اما هیچگاه توجیهات رایج برای تسلیم و خوش رقصی در مقابل مناسبات مسلط بر جهان معاصر را تایید نکرد و در مقابل فرصت طلبی کرنش ننمود.
یادش گرامی
با انتشار قسمتی از مراسم خاکسپاری وی و تهیه این فیلم کوتاه یاد او را گرامی می داریم

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
نگاه کن
تمام هستیم خراب می شود
شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام میکشد
نگاه کن
تمام آسمان من
پر از شهاب می شود
تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطر ها و نورها
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاجها ز ابرها بلورها
مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعر ها و شورها
به راه پر ستاره ه می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن
من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو
صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان به بیکران به جاودان
کنون که آمدیم تا به اوجها
مرا بشوی با شراب موجها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات
مرا بخواه در شبان دیر پا
مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن
نگاه کن که موم شب براه ما
چگونه قطره قطره آب میشود
صراحی سیاه دیدگان من
به لالای گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
به روی گاهواره های شعر من
نگاه کن
تو میدمی و آفتاب می شود