تهاجم لباس شخصی ها به گردهم آئی مادران و خانواده های جانباختگان در خاوران

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
 
رادیو راه کارگر
 
تهاجم لباس شخصی ها به گردهم آئی مادران و خانواده های جانباختگان در خاوران
گفتگوی امیرجواهری با رخشنده حسین پور
 
هرساله مادران و پدران و همسران و فرزندان اعدام شدگان و جانفشانان کشتار دهه شصت در جمعه منتهی به دهم شهریور در خاوران
 اجتماع می کنند تا یاد عزیزانشان را گرامی بدارند . در این رابطه رخشنده حسین پور که خود دراین دهه خونین همسر و دو برادرش را در 
راه وصول به آزادی و سوسیالیسم از دست داد ، از حمله و تهاجم . لباس شخصی ها به تجمع امروز جمعه ۶ شهريور ۱۳۹۴ به اجتماع خانواده ها در خاوران سخن می گوید. رخشنده در این گفتگو از مادرش و ارزوهای او و چرایی منطق “ نه فراموشی می کنیم و نه می بخشیم “ و خاطره تلخ 
 
خودش از خبر جانباختن برادر دوم خود در کردستان ، برای شنوندگان رادیو راه کارگر صحبت می کند