ششمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ _ برلین: گفتگوی امیرجواهری از رادیو راه کارگر با رفیق سولماز قبادی

پوسترهای برگزیده پنج گردهمایی پیشین
پوسترهای برگزیده پنج گردهمایی پیشین

چگونگی همکاری با فعالان گردهم آیی سراسری و شعاع عمل این همکاری و این که ملزومات ادامه کاری این اقدام چگونه می تواند از دل یک اتحاد عمل گسترده تر فراگروهی برای برپایی وسیعتر گردهم آیی ها درسطح جهان فراهم آید؟

سولماز قبادی

سولماز قبادی

مصاحبه با سخنگوی ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، سولماز قبادی در یوتیوب