ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین، 11 تا 13 سپتامبر: گفتگوی تلویزیون برابری با فریده ثابتی

تصویر مجازی: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی، برلین، 11 تا 13 سپتامبر 2015
تصویر مجازی: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی، برلین، 11 تا 13 سپتامبر 2015 سپتامبر 2015

پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در دهۀ شصت و گردهمائی به همین مناسبت، گفتگو با فریده ثابتی

پیرامون فاجعۀ کشتار زندانیان سیاسی در زندان های دهۀ شصت جمهوری اسلامی و ششمین گردهمائی سراسری با همین مضمون که از 11 الی 13 سپتامبر در برلین انجام می گیرد، در این رابطه گفتگوی حسین نقی پور با فریده ثابتی از جان بدربردگان زندانهای دهۀ شصت ، فعال جنبش علیه کارمزدی و از همراهان اولیۀ گردهمائی ها که از سال 2005 هر دوسال در یکی از شهرهای اورپا برگزارشده اند.