صدای بی صدایان، صدای خاوران های ایران از برلین، محمود خلیلی

صدای بی صدایان، صدای خاوران های ایران از برلین

«با صدای بی صدایان در ششمین گردهمایی سراسری در باره زندانیان سیاسی در ایران 11تا 13 سپتامبر برلین هم صدا شویم»

امسال برلین در دهمین سالگرد گردهمایی های سراسری میزبان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتارزندانیان سیاسی در ایران خواهد بود. امسال همچون گردهمایی های گذشته تلاش شده است ضمن گرامی داشت یاد و نام جانفشانان مبارزه طبقاتی در دهه 60 و نقد و بررسی شیوه های سرکوب و سرکوبگری در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ابعاد مختلف سرکوب نسبت به، زنان، کودکان و قومیت های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. برای بررسی و نقد سرکوب های گسترده و بی امان نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از لحظه به قدرت خزیدن تا هنوز وبه پاس مقاومت بی پایان شما مادران، همسران، زنان، پدران ، برادران و جوانان و اقوام مختلف ساکن در زندانی به وسعت ایران در برابر اجحاف و ستم طبقاتی، برای گرامی داشت مبارزه سخت و نفس گیرتان گردهمایی برلین تلاش خواهد کرد صدای شما باشد، صدای سانسور شدگان ، صدای بی صدایان، صدای خاوران های ایران، صدای ایران ویران.

مشارکت عناصر انقلابی و مبارزی که تلاش دارند ابعاد گوناگون سرکوب، مقاومت و مبارزه را مورد نقد و بررسی قرار دهند نشانه این است که چگونه نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران لجام گسیخته به آزادی های اولیه انسانها یورش برد و می برد ودر این راستا از هیچ کوششی فرو گذارنبوده، نیست، و نخواهد بود. جامعه ایران نشان داده است متناسب با سرکوب های گسترده و در خلای یک مقاومت های سازمان یافته (تشکیلات و حزب انقلابی) می تواند یک مقاومت غیرسازمان یافته شکل گیرد، و در این راستا کارگران، زنان،زندانیان سیاسی، معلمان و دانشجویان (از قبل و پس از کشتارهای دهه 60 و محو شدن حضور سازمان های سیاسی چپ، رادیکال و انقلابی) در صف مقدم این مقاومت قرارداشته و دارند. مطمئنا“ در جامعه ای که به شیوه ای مختلف سرکوب می شود مقاومت به اشکال مختلف نمود پیدا خواهد کرد، این مقاومت و ایستادگی نشان دهنده یک مبارزه طبقاتی بی امان است هرچند این مبارزه بصورت بطئی وکُند پیش می رود ولی تمام زمینه های موجود نوید شکل گیری یک مبارزه انقلابی را از دل سخت ترین شرایط حاکم بر جامعه می دهد.

قرار براین است گردهمایی برلین با ضمن نقد و بررسی چگونگی وشیوه های سرکوب صدای مقاومت و مبارزه طبقاتی صدای شما باشد.

صدای بی صدایان، صدای خاوران های ایران از برلین

صدای بی صدایان، صدای خاوران های ایران از برلین

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

محمود خلیلی

07.09.2015