پیام کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران ـ هانوفر به گردهمائی ششم پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی شصت برلین، سپتامبر 2015

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

رفقای گرامی!

برگزاری این گردهمآیی در همان حال که یادبود و بزرگداشت خاطره و مبارزهی جانفشانان دههی شصت میباشد، به ویژه بیان یک برخورد و دیدگاه سیاسی نسبت به پدیدهی قتلعام مبارزین سیاسی و آزادیخواه است، با این پیام که:

«نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم»

رژیم سرمایهداری اسلامی از همان اوان حاکمیت خود، محدودیت و سرکوبِ هر ندای آزادیخواهیِ دگراندیشان را در صدر برنامههای خود قرار داد و از همین رو با قتلعام مبارزین آزادیخواه در ترکمنصحرا و کردستان آغاز کرد و در دههی شصت آن را به اوج کممانندی درجهان رساند که به راستی باید آن را هلوکاست ایرانی نامید.

دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام در ایران در دههی شصت پایان نگرفت. در تمامی این دوران، ادامهی حاکمیت اسلامی بدون سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام دگراندیشان امکانپذیر نبود. اینها لازمه و شرط بقای حاکمیت اسلامی در ایران بوده و هست. هماکنون نیز در در زندانهای جمهوری اسلامی آزادیخواهانی از اقشار و طبقات گوناگون خلقمان به بند کشیده شدهاند. آمار اعدام در ایران نسبت به جمعیت کشور مقام اول را در جهان دارا است.

سرکوب، زندان و اعدام با حاکمیت اسلامی عجین است و لذا برای برخورداری از آزادیهای جنسیتی، سیاسی و اجتماعی، حذف مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه نخستین و پایهایترین شرط گام نهادن در راه واژگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی است.

رفقا! درودهای گرم ما را بپذیرید. برایتان همایشی پربار آرزومندیم.

کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران ـ هانوفر

منبع

http://www.cmppir6.com/?p=435