یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل – سپتامبر 2015: نماهنگ شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده
شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده