یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل – سپتامبر 2015: سخنرانی نسیم خاکسار در باره ادبیات داستانی و زندان

نسیم خاکسار از ادبیات مقاومت سخن می گوید
نسیم خاکسار از ادبیات مقاومت سخن می گوید