در گرا میداشت یاد جو هیل؛ شهروندی جهانی

دوازدهمین جشنواره سینمایبین المللی سینمای تبعید - سوئد
دوازدهمین جشنواره سینمای بین المللی سینمای تبعید - سوئد

درهنگامه برگزاری دوازدهمین جشنواره  بین المللی سینمای تبعید، ششم تا دوازدهم  نوامبر، مصادف است با صد مین سال  اعدام جو هیل ( Joe Hill) در آمریکا

– به اتهام فعالیت برای سازمان دهی سندیکایی کارگران ومبارزه علیه بهره کشی از آنها.

جو هیل – همراه با میلیون ها انسان محروم– به خاطر فقر، مجبور به ترک کشور سوئد و مهاجرت به آمریکا شد. تا در آنجا به زندگی بهتر و شرافتمندانه ای دست یابد. در کشور جدید آنها با استثمار و بی عدالتی مهیبی رو به رو شدند. به کارگران مهاجر، به مثابه بردگان جامعه صنعتی جدید نگریسته می شد.

جو هیل

جو هیل

جو هیل با انگیزه تغیرشرایط به اتحادیه بین لملل کارگران پیوست. اما درعمل هر گونه امکان فعالیت متشکل ممنوع شده  بود. به ناچار به موسیقی، ترانه سرایی و آواز روی آورد. او در ترا نه هایش به بیان درد ها و رنج های فرودستان و رفقای کارگرش  پرداخت. طو لی نکشید که آوازها و ترانه های جوهیل در سرا سر آمریکاپیچید و سرود و زمزمه کارگران  در کارخانه ها و تجمع های آن ها شد. اما برای جو هیل نواختن و آواز خواندن کافی نبود. او به این امر پی برده بود که تنها با همبستگی و مبارزه متشکل جمعی کارگران است که  می توان  شرایط  موجود را به نفع فرودستان تغیر داد. در این راه خود به طور فعال به سازمان دهی کارگران پرداخت. جو هیل، اینک تبدیل به یکی از پیشتازترین سازماندهنده اتحادیه ها ی کارگری در آمریکا شده بود. صاحبان قدرت سیاسی و کارخانه ها و صنعت، او را به لیست سیاه خود افزودند و سپس در تعقیب و گریزی برنامه ریزی شده، در سال 1915 او را به مرگ محکوم ساختند. در مراسم خاکسپاری او بیش از 30000 کارگر حضور یافتند تا یاد او را گرامی دارند.

جو هیل همواره خود را به عنوان شهروندی جهانی معرفی می نمود.

جشنواره بین المللی سینمای تبعید، یاد جو هیل – اسطوره فعال اتحادیه های کارگری – را همصدا با  وصیت او:

„عزا نگیرید، خود را سازماندهی کنید„!

با نمایش فیلم، مو سیقی و نمایشگاه یادواره های او گرامی می دارد .

زمان : پنجشنه 12 نوامبر ، ساعت 18.30

سینما روی( Bio Roy)

برنامه :

  • نمایشگاه اسناد : جو هیل – شهیدی از یوله
  • سخنی در گرامیداشت رفیق کارگرهم اند یشه جو هیل ؛ مبارزراه سازماندهی و تشکل یابی کارگران شاهرخ زمانی .
  • اجرای موسیفی وترانه های جوهیل   توسط هنرمندان لوئیز ساموالسون و کریستینا سونسون
  • دوازدهمین جشنواره سینمای بین المللی سینمای تبعید - سوئد

    دوازدهمین جشنواره سینمای بین المللی سینمای تبعید – سوئد

    Lovisa Samuelsson och Kristian Svensson.