روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!ـ

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق
همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

توجه: هر سه تظاهرات ما به دلایل امنیتی لغو شده اند

در پی رویدادهای وحشتناک دیشب در پاریس که تاکنون بیش از صد وبیست بیگناه جان خود را از دست داده اند، هر سه تظاهرات ما به دلایل امنیتی لغو شده اند.
لطفا به دوستان کشورهای دیگر اطلاع دهید که از سفر به فرانسه خودداری کنند

 

حسن روحانی نماینده رژیم  هزاران اعدام وقتل عام بهترین جوانان ایران به ایتالیا وفرانسه میاید. آنکه دستی در خون آزادیخواهان ودستی در سفره خالی کارگران دارد میهمان سرمایه داری جهانی است . دولت های سرمایه داری مزد سرکوب وزندانهای مخوف را قرار است به روحانی ورژیم جمهوری اسلامی بدهند . آنها قرار است جمهوری اسلامی را بعنوان شریک غارتهای خود ارج بگذارند . هیچ نیرویی به خوبی جمهوری اسلامی نمی توانست یک برآمد  عظیم انقلابی وضد سرمایه داری وضد امپریالیستی واستبداد را در ایران سرکوب کند. آنها گمان میبرند که بهشت سرمایه فراچنگ آمده وهنگام چپاول بیشتر شده است. نیروی کار ارزان در سایه سرکوب کارگران وتشکل های کارگری  واستاندارد پائین زندگی بمدد گسترش فقر عمومی بدست آمده است. امید به انقلاب فروکش کرده وچشم امید به کرامات سرمایه داری جهانی دوخته شده است. القای این نگاه تقصیر طرفدارانشان است که چنین تصویری از جامعه ایران میپردازند و اپوزیسیون نما هایی که  از جناحهای حکومتی تا دول امپریالیستی اصلاح و بهبود اوضاع ایران حتی سرنگونی رژیم  را طلب میکنند. براستی اگر چنین بود چرا شمار اعتصابات کارگری در سالهای اخیر بی نظیر بوده است . چرا رژیم مجبور به قتل فعالین کارگری در زندان  وگسترش دستگیریها واعدام ها است . چرا جنگ مداوم زنان با این حکومت هر روز در خیابانها ادامه داشته وگسترش می یابد.چرا آموزگاران وپرستاران به خیابان میریزند؟  چرا نیاز به تشکل و اعتراض در جنبش کارگری از تمامی منافذ حیاتی این جنبش می جوشد وخود نمایی میکند.
اگر روحانی بمدد اپوزیسیون بورژوایی آمده است تا به رتق وفتق امور سرمایه بپردازد وخبر یک جامعه قبرستانی و خاموش را به شرکای خود بدهد . اپوزیسیون واقعی وانقلابی بعنوان همدست توده ها ،  باید خبر توطئه از پایین برای شکستن زنجیر ها را منتشر کند. آنچه در 57 سرکوب شد دارد آرام خود را بازسازی میکند . این خبر امیوارکننده ایست برای همه آزادیخواهان جهان. که جمهوری اسلامی ورئیس جمهورش روحانی را به جرم سرکوبها واعدامها وقتل عام ها مواخذه کنند و کارگران وزحمتکشان را در تدارک خیزش مجدد یاری نمایند. خیزشی که دولت سرمایه داری و دستگاه سرکوب و بوروکراتیک اش و حکومت مذهبی وتبعیض جنسی و حکومت از بالا ونفی حاکمیت بر سرنوشت خویش را نشانه رفته است  و سرآن دارد که قدرت را به کارگران وزحمتکشان بسپارد.قدرتی که تمام مقاماتش انتخابی وقابل عزل باشند وآزادیهای بی قیدو شرط سیاسی همراه با نفی استثمارانسان ار انسان مانیفستش را تشکیل میدهد.
شورای نمایندگان سازمانها ونیروهای چپ و کمونیست در راستای شعار سرنگونی انقلابی کلیت رژیم سرمایه داری – اسلامی حاکم بر ایران و تلاش برای تقویت بدیلی سوسیالیستی با اهداف مستقل خود در اعتراض به حضور این نماینده رژیم ارتجاع و استبداد وسرکوب در ایران شرکت می کند .از همه احزاب،سازمانهای ضد نظام سرمایه داری و آزادیخواه ومترقی وتشکل های کارگری میخواهیم در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اکسیون هایی که نافی اهداف ذکر شده نباشند شرکت کرده و از مبارزه کارگران وزحمتکشان برای سرنگونی انقلابی و برای آزادی زندانیان سیاسی وکارگران زندانی و دفاع از برابری زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم واتحاد داوطلبانه آنها  و حق تشکل یابی مستقل کارگران و دیگر گروه های اجتماعی که علیه رژیم سرمایه داری – اسلامی  مبارزه می کنند ،حمایت کنند.

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست

اسامی امضا کنندگان :
1 –  اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
2-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
3 –  کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران – مونترال، کانادا
4 _حزب کمونیست ایران
5 – کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
6 –  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
7 –  سازمان راه کارگر
8 –  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
9 –  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
10 –  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ
11 –  کانون اندیشه کپنهاگ -دانمارک
12 –  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
13 –  کمیته جوانان بلژیک
14 –  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر
15 –  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک
16 –  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند
17 – نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان
18 – هسته اقلیت