نگاهی به وجوه مختلف سرکوب جنسیتی، سخنرانی مژده ارسی در ششم نوامبر 2015، برلین

مژده ارسی
مژده ارسی

خشونت علیه زنان“ بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود.ـ

اما این تعریف نمی‌تواند تمامی وجوه سرکوب و خشونت جنسیتی را در بر گرفته و عوامل بروز آن را نمایان سازد. از عوامل اعمال خشونت علیه زنان، تولید و بازتولید هیرارشی جنسیتی است. هیرارشی که به تولید مدل های اجتماعی تقسیم نقش و وظیفه جنسیتی، می‌پردازد. بر اساس مدل های سلسه مراتبی زنان و مردان در کاته گوری های خاصی بنا بر ویژگی‌های خاص تقسیم‌بندی شده و می شوند. اما در این هیرارشی جنسیتی همچنان ویژگی‌های مردانه در راس این هرم قرار دارد و تا به امروز علایم این کنسپت هیرارشیک در همه سطوح اجتماعی خود را نمایان می سازد. برای پرداختن به موضوع سعی می‌شود از دو سطح خرد و کلان وارد بحث شد. از آنجایی که خشونت خانگی یکی از رایج ترین خشونت جنسیتی در سطح خرد است، در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.ـ

برای داون لود متن کامل سخنرانی مژده ارسی لطفا اینجا کلیک کنید