اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: سعید حبیبی – میز گرد مبارزه. جنبش دانشجویی و میراث دهه شصت