این جهان با علف ِ خشک مزین شده است، شعری از داریوش لعل ریاحی

عکس از علی دروازه غاری
عکس از علی دروازه غاری

من توام اما تو آیا اشگ در سیمات هست ؟

هِق هِق ِ آوارگی در شام ِ بی فردات هست؟

من توام آری تویی در خاک ِ خونین ِ عراق

گِیم ِ کُشتارم نماد ِ طرحِ ِ تلخی هات هست ؟

من تو هستم شارلی هبدو ، طنز ِ تلخ ِ زندگی

در میان ِ چرخ ِ قدرت ، مثل ِ ما یارات هست ؟

من تو را امروز اشگم ، داغ دارد سینه ام

مرگ ِ فرزندان ِ تو ، روشنگر ِ فردات هست ؟

می نویسی صبح ِ فردا ، مجریان را کیست سر

این قلم آزاد در شرح ِ بدیهییات هست ؟

در کدامین سرزمین باید ز آزادی سرود

طرح آزادی نهان در بخشی از رؤیات هست ؟

یا اگر طرحی کشیدی طنز ، از این جانیان

جای ِ پای ِ روزگار ِ مردم شامات  هست ؟

داریوش لعل ریاحی

21 دیماه 1393

Dlr1266@hotmail.com