علی و حبیب‌اللە افشاری اعدام شدەاند

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

بر اساس اخبار رسیدە بە سایت رۆژ، و بە نقل از خانوادە علی و حبیب‌اللە افشاری، این دو زندانی سیاسی پنج‌شنبە 30 بهمن 1393 اعدام شدەاند. همچنین عمر ایلخانی‌زادە، دبیر کل حزب کوملە زحمتکشان کردستان در

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

گفتگو با NNSROJ، تائید کرد کە هر دو زندانی سیاسی علی افشاری و حبیب‌اللە افشاری دیروز اعدام شدەاند.
و این در حالی است کە خانوادە زندانی سیاسی دیگر، سامان نسیم، در 
گفتگو با NNSROJ از سرنوشت فرزندشان اظهار بی اطلاعی کردەاند.
در چند روز گذشتە مقامات امنیتی آذربایجان غربی شش نفر از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام بە نام های سامان نسیم، یونس آقایان، حبیب‌الله افشاری، علی افشاری، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری را از زندان ارومیە بە مکان یا مکانهای نامعلومی منتقل کردە بودند.
خانواده افشاری اعلام کردەاند کە متعاقب تماس تلفنی ادارە اطلاعات، اجرای قطعی حکم اعدام  این دو عضو خانواده برای آنها تائید شدە است. خبری کە هنوز در هیچ یک از رسانەهای رسمی و نیمە رسمی وابستە بە نهادهای امنیتی و نظامی ایران تائید و یا تکذیب نشدە است.
پس از انتشار  اخبار احتمال اجرا شدن اعدام سامان نسیم در رسانەها و پیگیری خانوادەهای این شش زندانی سیاسی محکوم بە اعدام، مقامات امنیتی و قضایی آذربایجان غربی و زندان ارومیە حاضر بە پاسخگو بودن دربارە سرنوشت این افراد نیستند. این در حالی است کە نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز، پس از پیگیری سرنوشت این افراد، قادر بە یافتن پاسخ مشخصی در این بارە نشدند.
حبیب الله افشاری متولد 1367 و برادر بزرگترش علی افشاری متولد 1359 از اهالی روستای گوگجلو حبیبله از توابع مهاباد در سال 1390 توسط ماموران امنیتی بازداشت و  در دی ماە همان سال توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در کوملە به اعدام محکوم شدند. این حکم در سال 91 توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شد.