تو یک زنی… محمود خلیلی

روز زن2

روز جهانی زن

 

تقدیم به زنان دلیری که برای احقاق حق خودشان
و آزادی و برابری مبارزه می کنند.
تو یک زنی…
از پا های خسته ات خبردارم
از رخسار شکسته ات خبردارم
از ستم برجسم وجان رفته ات
خبر دارم
امااز دستان بسته ات بگو
از قلب درهم شکسته ات بگو
وقتی که دریوزگان اندک ات
می پندارند
و مزدوران سرمایه
نیروی کارت را به یغما می برند
ازمهر و عشق و محبتت بگو
از سینه پردردت بگو
ازقهر و کینه و خشمت خبر دارم
هنگامی که غرش مسلسلت
در خیابان ها و شهرها
سینه رجاله های سرمایه را
نشانه رفته است
وایستاده گیت در زندان ها
شکنجه گران را منکوب می سازد
تومادری، تو همسری تو یک زنی
از خودت بگو، از خودت بگو
اگر شهامت تو را داشته باشم
تو خود خود منی
آری تو یک زنی
تو یک زنی

محمود خلیلی
06.03.2015