نگاه هفته: لئونور اورتور3، اثر بتهوون، کنسرت امنستی اینترنشنال

طرح از مسعود فروزش راد به مناسبت ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین
طرح از مسعود فروزش راد به مناسبت ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

مسعود فروزش راد از همکاران عزیزِ گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، با ابتکار و طرح زیبایی اقدام به خبر رسانی درباره گردهمایی سراسری کرده است

طرح از مسعود فروزش راد به مناسبت ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

طرح از مسعود فروزش راد به مناسبت ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

لطفا نگاه کنید به: اطلاعیه شماره یک: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر 2015، برلین

در پایان مطلب وی چنین به خوانندگان پیشنهاد کرده است:     با درود

اگر خواستید به این آهنگ گوش دهید ،طرح از من است ،ـ

پیروز باشید،ـ

مسعود

 „لئونره “ زنی‌ که برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کرده و پیروز شد

به همین دلیل نگاه این هفته را به اجرای برن اشتاین از لئونور اورتور شماره سه، اثر بتهوون، در کنسرت امنستی اینترنشنال اختصاص داده ایم