( گرامی باد یاد و نام مادر مقاوم و مبارز «نیره جلالی مهاجر»(مادر بهکیش

درد و رنج خانواده زندانیان سیاسی از دیروز روز تا هنوز همچنان باقی است. مادران، پدران، همسران و فرزندان نیروهای مبارز، کمونیست و انقلابی در دو نظام سرمایه داری شاه و جمهوری اسلامی پا به پای زندانیان، سرکوب و شکنجه شدند و همپای آنان درد را تا اعماق وجود خود حس کردند، مورد ضرب و شتم و فحاشی و تهدید و تحقیر قرار گرفتند اما از پای نه ایستادند. دلهره و نگرانی با زندگی آنها اجین شده بود و عمر خود را در التهاب سرنوشت عزیزان خود سپری نمودند.

مادر مقاوم و مبارز«نیره جلالی مهاجر» یا «مادر بهکیش» سمبل نابی از این ایستادگی و مقاومت خانواده جانفشانان مبارزه طبقاتی بود. سالهای انتظار و صبوری در برابر دیوارهای سربه فلک کشیده زندانهای مختلف و سالهای نگرانی و دلهره برای عزیزانش از او شخصیتی مقاوم و چهره ای شاخص ساخته بود.

با اندوه فراوان مطلع شدیم مادررفقای جانفشان، زهرا (اشرف)، محمدرضا (کاظم)، محسن، محمود، محمد علی بهکیش و مادر همسر رفیق جانفشان سیامک اسدیان (اسکندر) بدرود حیات گفت و از بین ما رخت بر بست.

گفتگوهای زندان ضمن گرامی داشت یاد ونام «نیره جلالی مهاجر» (مادر بهکیش) مادر تمامی زندانیان سیاسی و همبستگی با فرزندان و خانواده این عزیز، بر امید او به مجازات عاملین کشتار عزیزانش و پا فشاری بر این که نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، تاکید داریم. امید او بر این باور استوار بود که: دور نیست، دیر نیست روز رستاخیز خلق.

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

گفتگوهای زندان

پانزدهم دی ماه 94