عباس(ابراهیم) تو می توانی، تو می توانی مرد ، بلند شو، حسین ملکی – محمود خلیلی

با توایم عباس(ابراهیم) ، تو می توانی بلند شوی، هنوز رژیم جمهوری اسلامی با هاری تمام در حال کشتار است. بلند شومرد هنوز از شب مانده دو دانگی، با مرگ نحس پنجه میفکن. بلند شو با هم کمی کل کل کنیم. کمی گپ بزنیم. درست است که همه ما نیمه کُش شده ایم، بخاطر رفقایمان که تمام کش شدند، بلند شو. بلند شوتا مثل همیشه علیه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام بجنگیم. این رسمش نیست سپهر مثل سهراب بالای تختت ایستاده است، بلند شوسپهر به تو خیلی نیاز دارد، ما هم دلتنگ دیدار دوباره ات هستیم.
با خبر شدیم عباس (ابراهیم)محمد رحیمی یکی از زندانیان سیاسی دهه سیاه 60 در بستر بیماری است و در حالی که پزشکان و خانواده این عزیز از ادامه حیات او قطع امید کرده اند، با مرگ دست و پنجه نرم می کند. ما زندانیان سیاسی باقی مانده از کشتارهای دهه شصت ضمن آرزوی بهبودی برای او برای خانواده عزیزش بویژه سپهر تنها یادگار او آرزوی بردباری، صبوری و استقامت داریم.

حسین ملکی – محمود خلیلی
14ژانویه 2016

abass