فردا

گریه کار ابر است

من و تو با انگشتی چون شمشیر

من و تو با حرفی چون باروت

به عریانی پایان بخشیم

و بگوییم به دنیا به فریادی بلند

عاقبت دیدید ما صاحب خورشید شدیم

رفیق جانفشان فدایی خسرو گلسرخی