یادمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی، ساعت 10 بامداد، پنجشنبه 29 بهمن، قطعه 33 بهشت زهرا

یادمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی
یادمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی

یادمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی

یادمان کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی، ساعت 10 بامداد، پنجشنبه 29 بهمن، قطعه 33 بهشت زهرا

هر مرگ، ناچیزترین هدیه ما برای پیروزی مردم است. هر مرگ دریچه ای ست که به روی تباهی بسته می شود. … و آنگاه دریچه ای بازخواهد شد که از آن نور زندگی بتابد. به این نو تن بسپاریم، به این نور

بخشی از وصیت نامه رفیق کرامت دانشیان

خوشبختی، خوشحالی این است که من و تو

میان قلب پر مهر مردم باشیم

و به دنیا نوری دیگر بخشیم

بخشی از شعر خواب یلدا، سروده رفیق خسرو گلسرخی