گفتگوهای زندان شماره یازده و دوازه درباره اسناد جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی بخش انتشار یافت

جنبش دادخواهي و چالش¬هاي پيشِ رو
جنبش دادخواهي و چالش¬هاي پيشِ رو ‏(جلد دو)
جنبش دادخواهي و چالش هاي پيشِ رو

جنبش دادخواهي و چالش هاي پيشِ رو
‏(جلد يک)

جنبش دادخواهي و چالش هاي پيشِ رو (جلد يک و دو) که شامل اسناد و رفرنس های مربوط به بحث های جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی بخش بود، برای علاقمندان به مطالعه نسخه های چاپی آن، انتشار یافت. علاقمندان می توانند برای سفارش این کتابها با آدرس ای میل زیر تماس بگیرند

haftegi@dialogt.de

بهای هر جلد از کتابها، 10 یورو می باشد که علاقمندان می توانند هزینه کتاب و ارسال پستی آن را  به حساب زیر واریز کنند

M. Esad
IBAN:
DE19 2505 0180 1904 7550 03

BIC:
SPKHDE2HXXX

Sparkasse Hannover

برای آشنایی با شماره یازدهم و دوازدهم گفتگوهای زندان،  توضیحات مربوط به شماره یازدهم را در سطور زیر می خوانید

درباره اين شماره


با انتشار «جنبش دادخواهي از چشم¬انداز رهايي¬بخش» به عنوان سند مشترک جمعي از‏ زندانيان سياسي جان بدر برده از کشتارهاي رژيم جمهوري ‏اسلامي، خانواده¬هاي جانفشانان و جانباختگان، ‏فعالين سياسي و مدافعين حقوق زندانيان سياسي، روشنفکران و هنرمندان، در دسامبر 2012، ضرورت انتشار اسناد و بحث¬هاي مرتبط با اين سند به چشم مي¬خورد. سند مشترکِ «جنبش دادخواهي از چشم انداز رهايي بخش» بيان فشرده¬اي بود از بحث¬هايي که در طول ساليان اخير، جناح انقلابي و چپ اپوزيسيون ايران و نيز زندانيان سياسي مقاوم و جان¬بدر برده از کشتارهاي رژيم جمهوري اسلامي، به بيان¬هاي مختلف و به مناسبت¬هاي گوناگون،  بيان کرده بودند. بحث¬هايي که ريشه¬هاي واقعي خشونت و تباهي را در سيستم سرمايه داري آشکار مي¬کرد و مبارزه با پديده زندان و سرکوب را با مبارزه طبقاتي جاري طبقاتي، پيوند مي¬زد.
همان گونه که قابل انتظار بود، اين بحث¬ها در هياهوي بي¬مايه رسانه¬هاي مرتجع، نئو-ليبرال و دست راستي، به سکوت و سانسور برگزار شده و مي-شود. از همين رو، انتشارات گفتگوهاي زندان تلاش مي¬کند مجموعه مقالات و بحث¬هايي که در اين زمينه روشنگر هستند را در مجموعه¬هايي تحت عنوان «جنبش دادخواهي و چالش¬هاي پيشِ رو» منتشر سازد.
مجموعه مقالات شماره يازدهم گفتگوهاي زندان به بخشي از اين مباحثات اختصاص دارد. اين مقالات و ترجمه¬ها در طي فعاليت¬هاي گفتگوهاي زندان، از سال 1997 (1376) تاکنون، در مقاطع مختلف از سوي فعالين و همکاران گفتگوهاي زندان مطرح شده است. با انتشار اين مجموعه، بازتاب و گاهشمار تلاش مستمر بخشي از نگرش چپ، سوسياليستي و کارگري را مي¬بيينيم که در مقابل ترفندها و زمينه¬چيني¬هاي سياسي و ايدئولوژيک نظريه¬پردازان سيستم حاکم، در سطوح مختلف به کار روشنگرانه، توضيح متديک مسئله و نيز افشاء و طرد سيستم متناقض بحث جناح راست، رفرميست و يا نئو-ليبرال و محافظه¬کار پرداخته¬اند.
کتاب فعلي در دو بخش کلي تنظيم شده است:
بخش يک: زندان و مبارزه طبقاتي
مقاله «1 فاشيسم! ‏(ن. ک. صفحه 13) سخنراني برتولت برشت در نخستين كنگره جهاني نويسندگان،‏ پاريس، ژوئن 1935‏ است که توسط منوچهر فكري ارشاد ترجمه شده است و در شماره نخست كتاب جمعه به سردبيري شاعر و هنرمند گرانقدر احمد شاملو در 4 مرداد 1358 انتشار يافته است. گفتگوهاي زندان با توجه به اهميت متديک بحث برشت، به درستي در شماره نخست خود در پائيز 1376 به عنوان اولين مقاله گفتگوهاي زندان، به انتشار مجدد آن اقدام کرد.
در همان شماره نخست گفتگوهاي زندان، پس از مقاله برشت، به توضيح مواضع گفتگوهاي زندان در قالب مقاله 2 زندان در چرخه مبارزه طبقاتي ‏ (ن. ک. صفحه 20) با امضاي فرهاد سپهر پرداخته شد.
فرخنده با «3 اين کشتارها بخشي از تاريخ سرمايه داري اند‏ ‏(ن. ک. صفحه 31) در سال 2005 و نيز 4 جنبش کارگري، آزادي¬هاي سياسي، زندان ‏ ‏(ن. ک. صفحه 40) در سال 2007 زندان را بخشي از سيستم وسيع¬تري مي¬داند، که توليد و بازتوليد آن بدون خشونت، زندان و سرکوب طبقاتي ممکن نيست.
بخش دوم: دادخواهي: چالش¬ها و تجربه¬ها
‏اين بخش که در واقع تفسير عملي وضعي است که در ايران و ساير کشورهاي ديگر شاهد هستيم. شاهديم که چگونه حاکمان و طبقات حاکم، حتي پس از دادن موقعيت خود، سرِ آشتي و انصاف ندارند. گريز از مجازات و تحريف وقايع، بخشي از تاکتيک شناخته شده آنان است. اين امر، مسئله مبارزه طبقاتي را با موضوعي عملي و واقعي روبرو مي¬سازد که مفهوم گسترده عدالت (يا به واژگان فارسي «دادگري») که تمام حوزهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و… را در بر مي¬گيرد، با دادخواهي کساني که خود بطور مستقيم سرکوب طبقاتي را در زندان¬ها و شکنجه¬گاه¬ها تجربه کرده¬اند، در پيوندي مشخص قرار مي¬دهد. ويژگي اين بخش از کتاب فعلي در اين است که جان¬بدر بردگان از زندان¬هاي رژيم ايران خود سخن مي¬گويند و کسي به نيابت آنان، امر دادخواهي را به يک معامله ارزان قيمت و فرصت طلبانه تبديل نمي¬سازد. جان کلام در اين بحث¬ها و تجربيات اين است که دادگري و دادخواهي، امري کلي و مطلق نيست که وراي زمان، مکان و مبارزه طبقات در همه عرصه¬هاي نظري، سياسي و اقتصادي¬اش، درباره¬اش بحث شود. تهاجمي که به مدافعين جنبش دادخواهي از موضع طبقات کارگري و سرکوب شده، در طي ماههاي اخير شد، نشان داد، طبقات حاکم اگر لازم باشد، تک تک جان بدربردگان از کشتارها را که به سياست و آلترناتيو آنان تن نمي¬دهند را خواه از طريق ترور شخصيت يا سانسور و تحريف نظراتشان، و خواه از طريق ترور و نابودي فيزيکي زندانيان جان بدربرده از سر راه برخواهد داشت.
مژده ارسي با مقاله 5 عليه معافيت از مجازات ‏58)‏ به طرح مسئله دادخواهي در پرتو تجربيات موجود جهاني مي¬پردازد.

همايون ايواني، با مقاله6 سه خواست محوري در فراخوان مشترک» (ن.ک. صفحه 74) در يازدهم سپتامبر 2008 آغاز دور جديدي از پلميک با جناح راست را خبر مي¬دهد. با تلاش فعالين چپ، جانبدربردگان از کشتارها، مسئله سرکوب¬ها و فجايع دهه شصت در قالب يادمان¬ها، اعتراضات و اعتصابات غذا در سال¬هاي پيشين زنده نگه داشته شده بود، اما با گسترده شدن توجه افکار عمومي ايرانيان در داخل و خارج از کشور به مسئله کشتارهاي رژيم در دهه شصت خورشيدي، سر و کله جماعتي در اين يادمان¬ها پيدا مي¬شد، که سال¬ها کمترين دغدغه¬اي در اين مورد نداشتند و حتي در محافل خصوصي خودشان، از کشتارها زياد ناخرسند نبودند! اينک آمده بودند تا با سياست زدايي، با محو شعار «زنده باد آزادي، زنده باد سوسياليسم»، با کنار گذاشتن خواست سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي و نظاير آن، مسئله يادمان¬ها را در قالبِ از پيش ساخته خودشان، محدود و عقيم سازند. اين مقاله که نخست در نشريه پيوند در شرق کانادا منتشر شد، پاسخي به اليگارشي ايراني در آنجا بود که برخي چهره¬هاي آن نظير پيام اخوان در سال¬هاي پس از آن، باز هم در جبهه راست فعال است.
همايون ايواني باز هم با پنج نوشته ديگر، به روشنگري در اين زمينه ادامه مي¬دهد. در 24 مارس 2009 با مقاله 7 سرکوب در ايران ‏و فعاليت در عرصه بين المللي  ‏(ن. ک. صفحه 79) به تاکيد بر همبستگي بين¬المللي با جنبش¬هاي چپ و انقلابي مي¬پردازد و نيز پرسش «بودجه» گرفتن اپوزيسيون راست و نيز بخشي از سازمان¬هاي چپ سابق را مورد اشاره قرار مي¬دهد. 8 ماه بعد، بازهم مشخص¬تر و مستقيم¬تر در مقاله 8 پيگرد و مجازات مسببين کشتار و شکنجه» (ن.ک. صفحه 91) به مسئله دو طيفي که از دولت¬هاي سرمايه¬داري به دريافت کمک¬هاي مالي هنگفت مشغولند مي¬پردازد. طيف چپ منحط شده و ادغام شده در سيستم سرمايه جهاني و از آن فراتر، نمايندگان نئو-ليبرال و محافظه¬کار اپوزيسيون ايران نظير بنياد برومند و مرکز اسناد حقوق بشر ايران و… مشغول سرمايه¬گذاري وسيع مالي و سياسي¬اي بودند که خواست زندانيان سياسي و خانواده جانفشانان را در چارچوب کنسپت سياسي خود مهار سازند.
آنچه در سال¬هاي پيشين سرمايه¬گذاري شده بود در سال 2012 نتايج خودش را براي طيف وسيع¬تري از فعالين جنبش چپ آشکار کرد. اينک، بخشي از چپ سابق، آشکارا به دريافت کمک¬هاي مالي از منابع و دولت¬هاي ارتجاعي اعتراف مي¬کرد و بقيه را نيز مي¬خواست به شراکت در اين امر متهم سازد و مقاله ژوئن 2012 با عنوان 9 مهره اي بر صفحه شطرنج (ن. ک. صفحه 111) با اشاره به نامه¬اي از بيژن جزني آغاز مي¬شود و در آن پارالل به روند انحطاط بخشي از چپ سابق در دوره کنوني مي¬پردازد که «…با پذيرفتن پنهان و آشکار چارچوبه¬هاي کار با دول ارتجاعي و امپرياليستي، خود را با اپوزيسيون دست راستي و نئوليبرال همساز و همنوا مي¬سازند.»
با گسترده¬تر شدن اعتراضات نيروهاي مختلف و افشاي بيش از پيش راستگرايان و نئو-ليبرال¬ها، چپ¬هاي سابق به جاي نگرش انتقادي به کارکردهاي سال¬هاي اخيرشان، تاکتيک فرار به جلو را انتخاب کردند و تلاش کردند، که چنين بحث¬ها و اطلاعاتي فقط در سال 2012 و درست در همين چند روز اخير مطرح شده! و مقاله ديگر همايون ايواني پاسخ به تحريف آشکاري است که چپ¬هاي سابق و متحدين فعلي نئو-ليبرال¬ها و محافظه¬کاران بيان مي¬کردند. او در 10 آيا سه سال، زماني کافي براي خواندن و ‏فهميدن نبود؟» (ن. ک. صفحه 128) در ژوئيه 2012، به تکرار فاکت¬هايي مي¬پردازد که مداوم در رسانه¬ها منتشر شده است و با سکوت و سانسور راستگرايان و متحدينشان روبرو شده است.
سرانجام تاريخ مصرف کارکنان و همکاران دست راستي¬ها پس از برگزاري جلسه دوم ايران تريبونال، به انتها رسيد و ساز و آواي مناظره طلبي با فعالين و منتقدين چپ و انقلابي، اين سو و آن سو به گوش رسيد. نوشته آخر همايون ايواني در اين مجموعه، 11 نکاتي پيرامون ‏ بررسي همکاري و پذيرش هژموني ‏سرمايه داري در فعاليتها و برنامه ايران تريبونال ‏ به فضاي پيش از مناظره فرانکفورت ميان بهرام رحماني و همايون ايواني در اول دسامبر 2012 مي¬پردازد که اسناد تصويري آن در صفحه گفتگوهاي زندان موجود است:
http://www.dialogt.net/index.php?id=116

فرخ قهرماني با مقاله 12 مشاطه گران ائتلاف با سرمايه جهاني:‏ سرگرداني سياسي يا شانتاژ سياسي سازماندهي شده؟ (بخش يک)‏ ‏145) که در سه قسمت ارائه شده است به توضيح صبورانه مجموع دوگانه و چندگانه گويي-هايي مي¬پردازد که تلاش دارند بحث را از محور اصولي و متديک خارج کرده و به عرصه گمانه زني¬ها و شايعه پراکني و نهايتا برخوردهاي شخصي بکشانند.

و محمود خليلي ارائه داده¬اند، گاهشمار پلميکي را مي¬بينيم که از نيمه¬هاي سال 2008 آغاز شده بود و با مباحثات شديد نيمه دوم سال 2012 نتايجش را تحت عنوان «ايران تريبونال» اوج گرفته است. آکسيوني که تلاش داشت هژموني سرمايه¬داري را بر خواستهاي جنبش دادخواهي تحميل کند و به درستي، با مقاومت و اعتراضي وسيع از سوي مبارزان پيگير و جانبدربردگان از کشتارها روبرو شد.
پيام مشخص سرمايه¬سالاران به زندانيان سياسي مقاوم در ماه¬هاي اخير اين بود: نظم سرمايه مقدس¬تر از آن است که چند چپ گرا، سوسياليست، کمونيست و يا آنارشيست که تجربه زندان¬هاي هولناک و شکنجه¬هاي طاقت¬فرسا بر تمام وجودشان نقش بسته، بتوانند آن نظم را به خطر بياندازند و تاواني سخت در انتظارشان نباشد. پس به تاوان خود گردن نهيد!
و پاسخ ما در اين کتاب و کتاب¬هاي آتي به سرمايه¬سالاران چنين خواهد بود!
***
در سند جنبش¬دادخواهي به درستي تاکيد شده است:
«ما خود، سخنگوي خويش هستيم و هيچ ‏ارگان و يا نهادي نمي¬تواند بدون ‏تائيد ما، سخنگويي خواسته¬هاي ما را ‏برعهده گيرد. کار ما، با اين بيانيه به پايان ‏نمي¬رسد، بلکه تازه آغاز مي¬شود.» ‏
(«جنبش دادخواهي از چشم انداز رهايي بخش»، ص 68)
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf

انتشار مجموعه مقالات فعلي و جلدهاي آتي که اميدواريم هر چه زودتر آماده انتشار شوند، قدمي در راه پيگيري نويدي است که بيانيه به فعالين جنبش داده است. ما انتشار اين مجموعه مقالات را به ياد همه جانفشانان و جانباختگاني تقديم مي¬کنيم که براي دستيابي به آزادي و سوسياليسم کوشيدند.

جنبش دادخواهي و چالش¬هاي پيشِ رو

جنبش دادخواهي و چالش¬هاي پيشِ رو
‏(جلد دو)