«بهار خاوران»

محمود خلیلی

«بهار خاوران»

 

از بلندای دماوند و سبلان

تا جنگل های خونین گیلان

از شیارهای تشنه کویر

تا طناب های دار و میدان تیر

از رود زلال جاری از باران

تا لحظه تلخ وداع با یاران

از شکوفه های درخت انجیر

تا کابل و شکنجه و دانه های زنجیر

از سفره های خالی نان

تا ستم بر دختران وزنان

از درد کارگر اسیر

تا کودکان کارفقیر

ازاندوه و خزان مادران

تا نوروز و بهار خاوران

« محمود خلیلی »

اسفند ماه 1394