«به یاد برادرم و رفقایش و به مناسبت زاد روزش»

فکر میکنم هنوز بیست وهشت سالشه چون تو همون سن متوقف شد درحالی که چنین نیست او رشد کرده با یاد ونامش اورا بیش از آنچه که بوده بزرگتر ومسن ترکرده بالندگی راه وروش واعتقادش به سوسیالیم وزنده گیش درهمان چند سال کوتاه موجب شد تا تعداد بیشتری از انسانها را به تفکر وادارد ونوع نگاهشان تغییر کند .هر شوک وتغییر مسلما دیگران را به تفکر واندیشیدن وحتی یک چرایی بزرگ در اذهان ایجاد میکند
شما برای چه مدت میتوانید آنها را نادیده بگیرید وتاچه مدت میتوانید غیر انسان بودن خود را پنهان کنید؟؟؟؟؟؟

«ملوک صفائیان »