آمستردام: یادمان زندانیان سیاسی و به خون خفته‌گان دهه‌ی ۶٠، قتل عام ۶۷ و تا به امروز!ـ

نغمه در نغمه‌ی خون غلغله زد، تندر شد

شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد

چشم هر اختر پوینده که در خون می‌گشت

برق خشمی زد و برگرده‌ی شب خنجر شد

سعید سلطانپور

به نام کسانی که مبارزه کردند و تسلیم نشدند، انقلابیونی که علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جنگیدن؛ همه‌ی زنان و مردانی که برای آزادی و سوسیالیزم پیکار کردند، در برابر ظلم و ستم و نابرابری ایستادند و سر خم نکردند، پاس می‌داریم شجاعت و آگاهی و راهی را که انتخاب کردند، آنان که در زندانی به گسترده‌گی سراسر ایران به اشکال مختلف در نبردهای طبقاتی جان خود را از دست دادند!

یاد و خاطره‌ی آنان که در٣٨ سال حاکمیت رژیم جنایتکار سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در زندان‌های مخوف آن ایستادگی و مقاومت کردند را گرامی بداریم. یاد آنان که در دهه‌ی ۶٠ در کوچه، در خیابان و در زندان تیرباران شدند را زنده نگه داریم؛ یاد آنان که در شهریور خونین سال ١٣۶۷ در زندان‌های سراسر ایران دسته جمعی قتل عام شدند و در گورهای بی نام و نشان دفن گردیدند؛ یاد آنان که در دانشگاه از خوابگاه خود از طبقات بالا به پائین پرتاب شدند؛ یاد آنان که در کهریزک زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها لت و پار شدند و به آنان تجاوز شد و کشته شدند را گرامی بداریم!

آمستردام میدان دام، شنبه ٢٠ آگوست ٢٠۱۶ از ساعت ٣ تا ۷ بعداز ظهر

برنامه: ارائه‌ی اطلاعات، نمایشگاه عکس از شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران

ـ• افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه مبارزه برای آزادی و سوسیالیزم

ـ• اجرای موسیقی زنده و پخش اطلاعیه به زبان‌های هلندی، انگلیسی و فارسی

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!ـ

نابود باد امپریالیزم و سیاست‌های جنایتکارنه‌اش!ـ

گرامی باد یاد و خاطره‌ی تمام انقلابیون به خون خفته‌!ـ

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم، زنده باد انقلاب!ـ

Tel+٣١- ٠٦٢٥٠٥٠١٥٥

E- mail: mize_ketab@hotmail.com

کمیته میزکتاب آمستردام

 

یادمان زندانیان سیاسی و به خون خفته‌گان دهه‌ی ۶٠، قتل عام ۶۷ و تا به امروز!

یادمان زندانیان سیاسی و به خون خفته‌گان دهه‌ی ۶٠، قتل عام ۶۷ و تا به امروز!