« 60 جای خالی مامان» | سخنرانی حامد فرمند در یادمان جانفشانان کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی

معرفی کتاب «جای خالی مامان» سخنرانی حامد فرمند در یادمان جانفشانان کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی 60