جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق

جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق
۳۱ شهریور ماه سالروز شهادت رفیق فدائی و کمونیست ابولفضل قزل ایاق است . رفیق ابولفضل قزل ایاق یکی از کادرهای برجسته  و چهره آشنای جنبش کمونیستی و کارگری ایران  و ازچهره های پرتحرک زندانهای رژیم ستم شاهی  و از رهبران سربازان و پرسنل انقلابی ارتش  و یک  مبلغ ، مروج وسازمانده ،درصفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود.
قزل در یک خانواده فقیر وکارگری متولد شد . ازهمان ابتدای زندگی با درد و رنج ومصائب بیشمار نظام طبقاطی اشنا گردید . پدراش  که کارگر معادن سنگ بود  به سختی قادر به تامین معیشت خانواده بود و رفیق قزل مجبور بود ازهمان دوران کودکی و نوجوانی  ضمن تحصیل، برای کمک به گذران زندگی خانواده  اش به کار بپردازد.
اودراین دوره اززندگی خود وازسنین نوجوانی با مسائل سیاسی و مبارزه طبقاطی آشنا شد . ذهن جستجوگرش، اورا دریافتن راهی برای رهائی از مصائب نظام طبقاتی جامعه ، بسوی مبارزه علیه نظام حاکم کشاند. رفیق قزل بعد از اتمام دبیرستان به آموزشگاه همافری وارد شد . و اما به فعالیت سیاسی خود ادامه داد . اوهمزمان با حماسه سیاهکل
در۱۳۴۹ و تولد سازمان چریکهای فدائی خلق ، فعالیت سیاسی خودرا تشدید کرد ودرسال ۱۳۵۰ ، درارتباط باسازمان دستگیر گردید.او با تحمل شکنجه های ساواک ، مقاومت کرد ودرمقابل جلادان باسری افراشته ایستاد و سرانجام به ۴ سال زندان محکوم شد.قزل درزندان نیز به فعالیت خود ادامه داد و یکی از چهره های پرشور و خستگی ناپذیر فعالیت های درون زندان  های رژیم شاه بود. به همین دلیل نیز بعد ازاتمام دوران محکومیت اش ،  رژیم از آزادی او امتناع کرد و همچنان درزندان رژیم شاه باقی ماند.
وی همزمان با اوج گیری جنبش انقلابی سالهای ۵۶و ۵۷ ، اززندان آزاد شد  ودرارتباط باسازمان  به فعالیت های انقلابی خوداش ادامه داد. قزل در تکثر و توزیع  انتشارات سازمان و درسازماندهی  هسته های مطالعاتی و انقلابی  جهت آمادگی برای شرکت موثرتر درمبارزات رشد یابنده توده ها این دوره ، تلاش فراوانی به خرج داد. درجریان سازماندهی تظاهرات واعتراضات قبل از قیام و نیز درحمله به پادگانها و مراکز نظامی و امنیتی رژیم درجریان قیام  57 نقش موثری بازی کرد.و رشادت و کاردانیهای بی نظیری از خود نشان داد. بعد ازقیام بلافاصله به سازماندهی پرسنل انقلابی پرداخت و یکی از بنیانگذاران  نشریه سرباز و انقلاب تود.
رفیق قزل ، ازجمله رفقائی بود که باتفاق رفیق سعید سلطانپور از همان بدو نمود گرایشات اپورتونیستی درمرکزیت سازمان با آن به مقابله پرداخت ویکی از رفقای فعال حوزه ایدئولوژیک اقلیت بود.
بعد ازانشعاب، رفیق قزل مسئولیت های مختلفی رادرسازمان برعهده گرفت . رفیق یکی از اعضای  بخش نظارت درسال ۵۹ و ۶۰  ، عضو کمیته شمال در۶۰ و۶۱ بود.
رفیق قزل درمبارزه علیه انحرافات دامنگیر سازمان و نقد وریشه یابی بحران آن نقش بسزائی داشت ودرکنگره اول سازمان فعالانه دراین مباحث شرکت کرد و بعد ازکنگره نیز باتفاق رفیق محمود محمودی (بابک ) جزوات متعددی را درنقد انحرافات درسازمان تدوین نمود و تلاش کرد تا روند مبارزه طبقاتی درجامعه و بازتاب آن درسازمان را بررسی کند.
رفیق قزل علاوه برانجام وظایف تشکیلاتی خود،درکارهای هنری نیز فعال بود . دراین عرصه دو نوار شعر و موسیقی  بعنوان کارمشترک قزل با رفیق سعید سلطانپور با همکاری عاشق عبدالعلی و همکاران وی ، بمناسبت سالگرد ۲۹ بهمن ، روزتاریخی قیام تبریز  درسال ۵۶ و ۲۲ و ۱۹ بهمن ، روز تولد سازمان و قیام توده ها دربهمن ۵۷ ، به جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان ارائه شد.
رفیق قزل با شور و صمیمیت و صداقت انقلابی وصف ناپذیراش ، بعنوان یک کادر ارزنده و کمونیست درمیان رفقای همرزم اش وتوده های کارگر و زحمتکش محیط فعالیت اش ، ازمحبوبیت خاصی برخورداربود. او سرانجام بعدازسالها مبارزه درراه آزادی وسوسیالیسم  و رهائی انسان ازقید بردگی سرمایه ،درروز ۳۱ شهریور ماه ۱۳۶۱ هنگامی که خانه سازمانی اش درمحاصره پاسداران ستم و سرکوب قرارگرفت ، طی یک مقابله دلیرانه ودرگیری تن به تن ، ازچهارسو به رگبار مسلسل بسته شد ودرراه آرمانها ی کمونیستی و انسانی خود جان باخت.

یاداش گرامی و راه اش پررهرو باد

به نقل از:

جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق