نگاه هفته: مصاحبه تلویزیون دریچه با مژده ارسی درباره جنبش دادخواهی و یادمانه تاریخی و فرهنگی