مراسم به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت پوران بازرگان و اولین سالگرد درگذشت تراب حق‌شناس

مراسم به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت پوران بازرگان و اولین سالگرد درگذشت تراب حق‌شناس
ساعت۱۹….۱۸ فوریه۲۰۱۷.پاریس
کتابفروشی مقاومت

پوران بازرگان و تراب حق شناس

پوران بازرگان و تراب حق شناس