اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک: هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

آه ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها

فروغ فرخزاد

برای هفتمین بار گرد هم می‌آییم تا به یاد بیاوریم، نه تنها آن لحظه‌های چکاچک گردن و طناب، سینه و گلوله را، نه تنها آن زیرزمین‌های شکنجه و تماس کش‌دار کابل و استخوان را، نه تنها سلول‌های انفرادی و برگه‌های بازجویی و «النجاه فی الصدق» را، نه تنها گردن‌های سرافراز مقاومت و سروهای سربلندِ سربه‌دار را.ـ
گرد هم می‌آییم تا به یاد بیاوریم آن غیبت بزرگ را، آن بدن‌های مفقودِ زیر خاک که رج به رج روانه‌ی گورستان‌ها شدند تا امروز نباشند. در فقیرسازی و گسترش فلاکت، در کارگران و آتش‌نشانان سوخته‌ی ساختمان پلاسکو، در تحقیر روزمره‌ی زنان از رسمی‌ترین تریبون‌های حکومتی، در سانسور،سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام، در اعتصاب غذای زندانیانِ در بند، در حذف و به حاشیه راندن سیستماتیک همجنسگرایان و ترنس‌ها، در اراده‌ی حاکم علیه مهاجران افغانستانی، در مرگ تدریجی در روستاها و حاشیه‌نشین‌ها، در سرکوب دائمی تمام ستم‌دیده‌گان مذهبی و ملی، در گرده‌ی تازیانه‌خورده‌ی کارگران و خودکشی هر روزه‌ی فرودستان، در هر دقیقه از عصر «اعتدال» بدن‌های منضبط آنها حول یک ایده‌ی ایجابی رهایی‌بخش غایب است. گرد هم می‌آییم تا این غیبت را به یاد بیاوریم.ـ
چنین است که کشتار آنها، کشتار یاران ما، نه موضوعی مربوط به گذشته‌ای تاریخی و دور، بلکه دقیقا“ مسئله‌ی امروز ماست. گرد هم می‌آییم تا به یاد آریم چرا آنها را کشتند؟ آنها را کشتند که چه چیزی را به همراه بدن‌های کبود آنها حذف کنند؟ و اکنون چگونه باید نه تنها به خودِ آنان، بلکه به آرمان آنان وفادار ماند؟ گرد هم می‌آییم تا بار دیگر بر تداوم پیکار رهایی‌بخش پافشاری کنیم.ـ
تابستان امسال هانوفر میزبان هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران است.ـ
هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران از تاریخ 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در شهر هانوفر آلمان برگزار خواهد شد.*ـ
کمیته‌ی سراسری هفتمین گردهمایی از تمامی نیروهای مترقی،انقلابی ، تشکل‌های شهری و هنرمندان برای مشارکت در برگزاری این گردهمایی دعوت می‌کند.ـ

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
۱۷ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲٩ بهمن ۱۳٩۵

ایمیل تماس:ـ

gerdhamaie@yahoo.com

ـ*در اطلاعیه های بعدی، محل دقیق گردهمایی اعلام خواهد شد.ـ