مصاحبه همایون ایوانی با جابر کلیبی- بخش دوم‏: آشنایی با مارکسیزم و آغاز فعالیت در کنفدراسیون ‏