مصاحبه همایون ایوانی با جابر کلیبی- بخش چهارم: آغاز دهه هفتاد میلادی و انعکاس مبارزه مسلحانه در خارج از کشور و کنفدراسیون