مصاحبه همایون ایوانی با جابر کلیبی- بخش ششم: آغاز دوره انقلابی سال های 55 تا 57 شمسی‏ و فعالیت های کنفدراسیون

تظاهرات کنفدراسیون علیه دیدار شاه و کارتر در واشنگتن، فعالیت های خارج از کشور در آستانه سرنگونی جمهوری اسلامی، رابطه کنفدارسیون و دانشجویان اسلامی در خارج از کشور، آغاز بازگشت دانشجویان به داخل کشور