دستهاى خاوران، بهروز داودی

دستى از اعماق
سر برافراشته
از دلِ خاك

آى …آى … ناشناس
به حصارِ سينه
قصه ى ما را
پنهان مدار

آى …آى … آشنا
به جانِ شيفته
رأى مرا
كه هنوز
تاب ميخورد
بر ريسمان دار
در مشت خود نگهدار

ما فراموش تان
نكرديم
شما فراموش مان
نخواهيد كرد

پاريس – ١٩ مى ٢٠١٧

دستهاى خاوران

دستهاى خاوران