شب همبستگی با کارگران ایران: کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

شب همبستگی با کارگران ایران 

 کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه 

به دعوت سندیکاهای س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا،

CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

با حضور سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران

 

حسن سعیدی

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

ممنوع الخروج

فریدون نیکو فرد

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

ممنوع الخروج

داوود رضوی

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

ممنوع الخروج

 

دوشنبه 19 ژوئن 2017

از ساعت 30-6 تا 30-9بعدازظهر

 

Bourse du Travail – Salle Jean Jaurès

3, rue du Château d’Eau

Paris 10ème

(Métro : République)

* Intervention des représentants des syndicats français

* Débat avec la participation des syndicalistes iraniens

* Buffet

تکثیر: همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

 

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران