گفتگوی امیر جواهری با احسان حقیقی نژادسخنگوی کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران در شهر هانوفرِ آلمان برگزار خواهد شد. کمیته‌ی سراسری برگزاری گردهمایی، بعد از نظرسنجی از اعضای کمیته و هم‌چنین بررسی پیشنهادهای رسیده سرانجام تصمیم گرفت موضوع محوری هفتمین گردهمایی «حافظه‌ی تاریخی؛ در جدال با سکوت و دروغ» باشد …. گردهم آئی سراسری زندانیان سیاسی با یادمان شهدای جنبش اجازه نمی دهد که فاتحان جنایت پیشه، تاریخ را به شیوه خود روایت کنند! گرد هم آئی پژواک پرطنین یاران سربلند ماست که برای آزادی و رهائی در سال‌های سیاه شصت دسته دسته به چوبه‌های دار سپرده شدند، به تیرک تیرباران بسته شدند، پیکر هایشان را در گورهای بی‌نشان و قطعه‌های پرت‌افتاده دفن کردند، و حتی تکرار نام آن ها و هر پچپچه و مویه‌ای برای آن ها را ممنوع کردند …«حافظه‌ی تاریخی؛ در جدال با سکوت و دروغ» روایت واقعی تاریخ در برابر تحریف نگاری است، روایت تاریخ مقاومت است برای ساختن تاریخ از پائین، برای اثبات آن که دنیای دیگر نه فقط لازم بلکه ممکن است…ـ