طاقت بیار رفیق! فراخوان همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران، مونیخ

حمایت از اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی رجایی شهر
حمایت از اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی رجایی شهر
با توجه به خبرها بیش از ۲۰ زندانی سیاسی – عقیدتی در زندان رجایی شهر رژیم اسلامی ایران, بیش از ۳۰ روز است که در اعتصاب غذا هستند.
درهمین رابطه دادستان دادگاه انقلاب اسلامی به رسانه ها اعلام کرده است که : اعتصاب غذا سازماندهی شده این افراد برای فشار روی سیستم قضایی و دولت ایران است , و نمیتواند تاثیری بر تصمیمات دولت بگذارد.
به همین دلیل وضعیت موجود به شدت خطرات جدی برای جان این زندانیان سیاسی دارد.
این زندانیان با پشتوانه حمایت و همبستگی تمام نیروهای آزادی خواه و برابری طلب به پیروزی میرسند.
در مقاومت آنها , با آنها هم سنگر شویم.
در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷و همچنین در سالگرد قتل شاهرخ زمانی ,سازمانده و فعال سیاسی جنبش کارگری و سوسیالیست, در سال گذشته در همین زندان :
ما جمعی از پناهندگان – فعالین سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی از مطالبات این زندانیان تحصن همبستگی سازماندهی کرده ایم.
به ما بپیوندید!
سه شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۱۷ , ساعت ۱۱ تا ۱۶ بعداز ظهر Arnulfstraße 42-44
روبروی رادیو تلوزیون بایرن BR ,مونیخ
چهارشنبه ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ , ساعت ۱۱ تا ۱۶ بعداز ظهر Schwanthalerstraße 64
روبروی سندیکاهای کارگری DGB ,مونیخ
پنج شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۱ تا ۱۶ بعداز ظهر Mauerkircherstr. 59
روبروی کنسولگری رژیم ایران , مونیخ
متحد و مقاوم!ـ
جمعی از فعالین سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران.

Call out for Solidarity with Iran’s Political Prisoners‘ in hunger strike.

To be strong Comrades!
According to the news, more than 20 political prisoners of conscience in the Rajai Shahr Prison of Islamic regime of Iran, have been on hunger strike for more than 30 days. #
In this regard, the prosecutor of Judiciary has told the media that: they organized a hunger strike to pressure the government and the judicial system and can’t affect government decisions.
In this reason, the present situation severely dangerous full for lives of these political prisoners.
These prisoners are winning by the support and solidarity of all libertarian and equal-minded forces, in their resistance. We will also be in solidarity with them.
We are a group of refugees – political activists against the regime of the Islamic Republic of Iran: on the anniversary of the ten thousand’s massacres of political prisoners in the summer of 88, and also on the anniversary of the murder of Shahrokh Zamani , a political – labor activist, last year in the same prison, We have organized solidarity action to support resistance of political prisoners in Iran.
Join us!
Tuesday September 5, 2017,at 11 to 16, Arnulfstraße 42-44 Bayerischer Rundfunk, BR München
Saturday, September 6, 2017,at 11 to 16, Schwanthalerstraße 64
Trade unions, DGB Haus , München
Thursday, September 7, 2017, at 11 to 16, Mauerkircherstr. 59
Iran regime Consulate, München
Unified and Resistant!
A group of political activists opposing the regime of the Islamic Republic of Iran.