ياقوت، به خاطره ى „خلاف تشكيلاتى، شعری از بهروز داودى

ياقوت *ـ

به خاطره ى  „خلاف تشكيلاتى“  **ـ
بانوی سرخ

بانوی سرخ

رنج نامه ى  سى ساله ات
در دست
چشمى
به مرزهاى بى نشان
چشمى
به كناره ى  ميدان
نگران
رودابه  را
در چشم زال
دلاورى  عاشق
سرودى
اما
در ميانه ى  ميدان
با چشم هاى  منتظرِ  ياقوت
در  دل گريستى
رودابه ى  دلير را
بر بالهاى  سيمرغ
به  اوج  افسانه
رساندى
 ياقوت
در كناره ى  ميدان
بى قرار
بر قرارِ خود  ايستاد
ايستاد ، ايستاد
تا
بالِِ خود  گشود
تا  پر كشيد
تا به افسانه
جان داد
ياقوت
اسطوره  شد
 پاريس ، اكتبر ٢٠١٧
ـ *  زن سرخ پوش كناره ى  ميدان  فردوسى
    تجسُّدِ  دليرى  و  پايدارى در عشق
ـ**  نوشته ى  عباس هاشمى : ـ