در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، 19 نوامبر 2017

در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، 19 نوامبر 2017

سخنرانی
سرکوب سیاسی و جامعه، فلیسیتاس ترویه
یادمانه، آگاهی و مبارزه طبقاتی -اجتماعی، همایون ایوانی
گزارشی از هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، مژده ارسی

سرودخوانی: از خاطره‌ها و مبارزات، بهرام

نوزدهم نوامبر 2017
ساعت 19

EXZESS
Leipziger Straße 91
Frankfurt

کمیته برگزاری مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت – فرانکفورت

یادمان فرانکفورت 2017

یادمان فرانکفورت 2017