شعری از حسن حسام برای محمود صالحی و رضا شهابی و همه پرومته های در زنجیر

رضا شهابی
رضا شهابی

ـ
این جا برقص …ـ

پیرِ ما گفت :ـ
به جز
زنجیری بر دست و پای
سهمی نداری
امیر ِجدید !*ـ
پس ،ـ
دست افشان و پای کوبان
ـ                            برقص
در میانه ی مستان
و آواز تهی دستان
سرنوشت خونبارت
به جبر تاریخ
چنین رقم خورده است :ـ
پیکار و دادخواهی
با آواز  بی کرانه ی گسستن ِ زنجیر
در دادگاهی که نویی
امیر ِ جدید !ـ
*
پیرِ ما گفت :ـ
کار ،ـ
کار ِ دانایی ما نیست
ساز ِ سرنوشتت را
تاریخ می نوازد
تاریخ بیقراری ها
تاریخ ِ  داد و ستد
تاریخ ِ دهان های گرسنه
تاریخ  ِچشم های خیس ِ حسرت بار،ـ
ـ                                در افقی گُم
تاریخ ِ  کودکان کار
ـ                   ومردمان بیکار
تاریخ  ِروئیاهای بزرگ
ـ                  وآرزو های له شده
تاریخ  ِ رنج و کار
ـ                 و قتلگاه ِ مردم هشیار
*
پیرِ ما گفت :ـ
گل همین جاست
این جا یرقص
ـ               امیر ِ جدید !ـ
حلاج وار
حتی ،ـ
ـ      درپای دار
————————————
11/10/2017  – پاریس
ـ*خطاب آنتونیو گرامشی است به کارگران ؛ طبقه ای که  سرنوشت محتومش ورق زدن تاریخ است تا جهانی نو