مبارزه و مقاومت در زندان: دوم دسامبر

 دوم دسامبر 2017

گفتمان سیاسی اجتماعی

زمان برنامه :  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک

Paltalk à View all  à All Languagesà Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

نحوه ی شرکت در جلسات 

 برنامه های آینده ی بحث و گفتگو

شنبه 11 آذر 1396: 2 دسامبر 2017

 :مبارزه و مقاومت در زندان

(1)

  „گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق“ 

 مبارزه ، مقاومت و زندان  : تاریخ بیداری ملت ها همیشه با نگاهی به چگونگی دریافتی از پروسه ی عملی کسانی بوده که در جریان تولید، به مبارزه و مقاومت دست یافته اند . برای روشن شدن این پروسه ی مبارزه در ایران، میخواهیم  شرایط مردم ایران را در دو رژیم  : پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی  مورد توجه قرار بدهیم . اینکه در رژیم سلطنتی چه بود که مردم به مخالفت و مبارزه مسلحانه  برخاستند و در زندانها دست به  مقاومت زدند، و  بعد از آن شرایط چه بود که باز هم مردم در مقابل رژیم اسلامی تا مرحله ی مقاومت مسلحانه اقدام و در زندانها هم این مقاومت را تا سرحد عالی نشان دادند