منظرِ سکّوی انقلاب، شعری از سعید یوسف

منظرِ سکّوی انقلاب چه خوب است

 روسری انقلاب بر سر چوب است

زشتیِ بیداد را نمودن زیباست

زشتیِ بیداد را نمودن زیباست

زشتیِ بیداد را نمودن زیباست
پرده نهادن به حُسن، خود ز عیوب است

مژده که این حال در شمال نماند
میل نسیم شمال رو به جنوب است

سیل فرو غلتد ار ز دامنه ی کوه
بر سرِ بیداد کوب و مظلمه روب است

مرغ سحر نغمه اش سرود رهائی ست
بوی بهار از مقلّبان قلوب است

مهر جهانتاب خاوران شده طالع
اختر اهریمنان به حالِ غروب است

مژده که برخاسته ست ملتی از خواب
روسری انقلاب بر سر چوب است

سعید یوسف

مهر جهانتاب خاوران شده طالع

مهر جهانتاب خاوران شده طالع