خرده بورژوا، بهروز داودى

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان
خرده  بورژوا
روىِ گليم  كف اطاق 
ولو  شده ايم
و
 كاسه ى  درشتِ مِلامين
نيمه خالى
نشسته ميان جمع  
سيب هاى سرخ  
اكنون
دل داده اند 
به بشقاب هاى   پريده رنگ
و 
بحثى  داغ 
گردِ  واژگانى  غريبه  
رها  نمى كند ما را
 
داغی  نشسته
 به  پيشانى 
كه  با  كلاه 
و  با دست 
نيز 
پنهان نمى شود
 
بهنام*  با  سبيل هاى
پر پشت  و بور
از پشتِ ذره بينِ نگاهش 
ورانداز ميكند 
بشقاب هاى رنگ باخته را
 
كداميك از ما 
به راستى 
خرده بورژواتريم ؟
 
به  شيطنت
در گوشش
 زمزمه  ميكنم
 
پاسخ
 كوتاه است
و
با صدائى بلند
  
ـ“بشقاب هامان را
نگاه  كنيم“ـ
 
ناباورانه
اما ،  با  تأخير 
نگاه ها
پيشانىِ خودِ او را
نشانه  ميگيرند
 
سيب سرخِ درشت 
در بشقابى پريده رنگ 
ور انداز ميكند ما را
 
سيبِ سرخِ درشت
كه لبخند ميزند 
هنوز ، همچنان 
از پشتِ سال ها
به  كلاه هامان
به  دست هامان
 
 
پاريس  –   فوريه  ٢٠١٨
 
 
ـ * بهنام (محمد على)  سالمى
در مهر ماه  ١٣٥٠   در درگيرى مسلحانه  با ساواك به شهادت رسيد