یاد روز نامه – پنجم فروردین

ـ  ۵ فروردین، ـ

با حنجره‌ای‌ خونین‌ نعره‌ کشیده‌ایم‌ آیا صدای‌ زخم‌ را شنیده‌ای‌؟ـ

‏⁧ #یاد_روز_نامه ⁩ ⁧ #خاوران ⁩ ⁧ #کشتار_زندانیان_سیاسی ⁩ ⁧ #زندانیان_سیاسی