یاد روز نامه – ششم فروردین

فروردین نامها را صدا می‌زنیم و میدانیم که

این بذرها به خاک نمی‌ماند، خون است و ماندگار….ـ

‏⁧ #یادروزنامه ⁩ ⁧ #خاوران ⁩ ⁧ #کشتارزندانیانسیاسی ⁩ ⁧ #زندانیان_سیاسی