یاد روز نامه – هشتم فروردین

هشتم فروردین…ـ

‏بر این ویران
‏دیگر ببار
‏ببار ای خشم
‏ای خشم

‏⁧‫#یادروزنامه‬⁩ ⁧‫#خاوران‬⁩ ⁧‫#کشتارزندانیانسیاسی