یاد روز نامه – نهم فروردین

روز نهم فروردین

‏خشم شماست در فريادهای ما…ـ

‏⁧‫#یادروزنامه‬⁩ ⁧‫#خاوران‬⁩ ⁧‫#کشتارزندانیانسیاسی‬⁩