پیام گفتگوهای زندان به زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران: ما شما را زنده می خواهیم! ما شما را سالم می خواهیم! ما شما را آزاد می خواهیم!ـ

رفقا! مبارزین دربند!ـ

براساس اخبار رسیده، بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی، موج دستگیری ها را شدت بخشیده است. این اعمال نفرت انگیز، برای هراس افکنی در میان کارگران، زحمتکشان، فعالین اجتماعی، دانشجویی، زنان و خلقها، سرکوب موج نوین مبارزات کارگری و مردمی، چهره تبهکارانه و انگلی سرمایه داری اسلام پناه در ایران را بیش از پیش برای نسل جدید جامعه ایران آشکار کرده است. این کار، حاصل تلاش و مبارزه شما و هزاران هزار مبارزی است که از پای ننشسته اید! بی تفاوت نبوده اید! این حاصل پای بندی به ارزش های والای انسانی است که حتی در زیر شکنجه های سخت نیز، خللی بر آن وارد نشده است! ـ

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش را با دستگیری، زندان و شکنجه پاسخ داده و می دهد. این هراس افکنی ها، برای ما زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی و به ویژه سرکوب، شکنجه و اعدام های روزانه دهه شصت و در اوج آن، کشتار سراسری زندانیان در سال 1367 آشناست. آن که „قاضی“ شما و „قاضی القضات این رژیم“ است، عضوی از هیئت مرگ در تابستان 1367 است. قاتلان پیشین، „اصلاح طلب“، „اصول گرا“ و „معتدل“ شده اند! و تمامیت این حکومت و دستگاه اطلاعاتی و سرکوبش مسئول چهار دهه کشتار و سرکوب توده های کارگران، زحمتکشان و تمام مردم ایران است.ـ

رفقا! ـ

دفاع از جان شما و سایر زندانیان سیاسی، شکستن گرداب سکوت در جامعه ایران و جامعه بین المللی و خواست آزادی بی قید و شرط شما، وظیفه ی انقلابی و انسانی همه ما است. ما نگران سلامت شما در اثر شکنجه های جسمی و روانی رژیم جمهوری اسلامی، ادامه اعتصاب غذایتان و مسئولیت ناپذیری زندانبان برای حفظ جان و سلامت شما هستیم. تلاشهای بسیاری، از هر سو، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برای انعکاس وضع کنونی زندانیان سیاسی، به ویژه دستگیرشدگان کارگری، اعتصاب هفت تپه و شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر امسال انجام شده و در جریان است. ما، به عنوان کسانی که سلول ها، بازجویی ها و شکنجه های این رژیم را تجربه کرده ایم، از شما تقاضا می کنیم که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهید و به ما و به مجموع فعالین و مدافعین حقوق زندانیان سیاسی اجازه دهید که پیگیری اعتراضات به حق شما و همه زندانیان سیاسی در بند را با همه توان به پیش ببریم.ـ

ما تلاش می کنیم که کارزارِ دائمی ای را که برای دفاع از شما و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی آغاز کرده ایم، با شدت و توانی بیشتر ادامه دهیم.ـ

رفقای عزیز!ـ

ما شما را زنده می خواهیم! ما شما را سالم می خواهیم! ما شما را آزاد می خواهیم! زیرا نجات فردا در گرو نبرد امروزمان است.ـ

گفتگوهای زندان، ـ

ـ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۹

ـ ۶ مرداد ۱۳۹۸